Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

PRZEZ AKADEMIĘ ZDROWEGO ŻYCIA SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z platformy DietPerfekt dostępnej pod adresem www.jedrusik.dietetyk-vita.pl

 

I. Definicje

 

 1. Znaczenie terminów używanych w niniejszym regulaminie:
 • Usługodawca – poradnia dietetyczna, gabinet dietetyczny, podmiot świadczący usługi w zakresie poradnictwa żywieniowego.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, pacjent korzystający z usług poradnictwa żywieniowego  w sposób zgodny z Regulaminem i określony w Regulaminie.
 • Platforma DietPerfekt – portal internetowy będący własnością Akademii Zdrowego Życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępny pod adresem www.jedrusik.dietetyk-vita.pl
 • Administrator – Akademia Zdrowego Życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000627587.
 • Program Żywieniowy  – ogólna nazwa usług, w tym porad dietetycznych i żywieniowych, oferowanych drogą elektroniczną przez Administratora na stronie www.jedrusik.dietetyk-vita.pl na rzecz Usługobiorcy;
 • Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.  
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym Dane osobowe zwykłe oraz Dane osobowe medyczne;
 • Dane osobowe medyczne – wszelkie dane umożliwiające zidentyfikowanie stanu zdrowia Użytkownika, w szczególności dane o szczepieniach, przebytych chorobach, schorzeniach, przyjmowanych lekach, uczuleniach, objawach, przebiegu leczenia, nałogach, ujawnione przez Usługobiorcę oraz powiązane z Usługobiorcą w związku z wykonywaniem Umowy.
 • Dane osobowe zwykłe – dane osobowe Użytkownika, takie jak imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i inne dane, ujawnione przez Usługobiorcę w związku z wykonywaniem Umowy, niebędące Danymi Osobowymi Medycznymi.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem internetowej platformy DietPerfekt oraz prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi a także za ewentualne konsekwencje zdrowotne jakie niesie za sobą przygotowany dla Usługobiorcy przez Usługodawcę Program Żywieniowy.
 3. Materiały udostępniane w ramach Programu Żywieniowego stanowią własność Administratora i objęte są prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak lub utrudniony dostęp do usług, w sytuacji gdy ich bezpośrednią przyczyną są prace konserwacyjne systemów informatycznych lub problemy techniczne. Administrator dokona wszelkich starań w celu umożliwienia jak najszybszego i sprawnego korzystania z platformy;
 5. Publikowane przez Usługobiorcę  na Platformie DietPerfekt treści o charakterze informacyjnym, komentarze, recenzje lub wypowiedzi są  prywatnymi opisami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

III. Warunki korzystania z Usług

 

Do korzystania z usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:  

 

 1. Warunki techniczne
  - dostęp do Internetu i urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www,
  - aktualna przeglądarka internetowa,
  - posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
   
 2. Wymagania formalne

  Usługobiorcą może być każda pełnoletnia osoba lub osoba poniżej 18 roku życia działająca za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, która zaakceptowała regulamin, podała swoje imię i nazwisko, numer telefonu, wskazała adres aktywnego konta poczty elektronicznej oraz podała pozostałe dane jakie okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Akceptacja regulaminu przez osoby poniżej 18 roku życia jest równoznaczna z otrzymaniem zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
   

 3. Wymagania ogólne
  1. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych.
  2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni dietetycznej Usługobiorca ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.
  3. Usługobiorca wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby.
  4. Jednocześnie Usługobiorca oświadcza, że:
   1. wyraża zgodę w rozumieniu przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) na przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności danych osobowych dotyczących stanu zdrowia w celu diagnozy, terapii, profilaktyki, doradztwa, opiniowania, poradnictwa oraz konsultacji dietetycznych przez Administratora w celu zarządzania i administracji Portalem oraz obsługi usług płatnych,
   2. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich edytowania, modyfikowania oraz usunięcia. Prawo to winno być realizowane bezpośrednio przez Usługodawcę,
   3. podane w formularzu dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistym wiekiem oraz stanem zdrowia Usługobiorcy.
  5. Administrator oświadcza, że dane Usługobiorcy będą niedostępne dla osób trzecich.
  6. W celu prawidłowego opracowania Programu Żywieniowego niezbędne jest należyte i rzetelne wypełnienie formularza zamówienia oraz udzielenie wszelkich dodatkowych informacji, których formularz nie obejmuje, a które mogę mieć wpływ na sposób przygotowania indywidualnej diety.
  7. Program Żywieniowy stworzony przez Usługodawcę przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy i nie może być wykorzystywany w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze zarobkowym, doradczym czy informacyjnym.
  8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV. Zasady współpracy Stron

 

 1. W celu zamówienia Programu Żywieniowego Usługobiorca powinien:
  a) dokonać wyboru usługi dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy,
  b)..prawidłowo wypełnić formularz zamówienia,
  c) dokonać płatności.
 2. W celu prawidłowego opracowania Programu Żywieniowego niezbędne jest należyte i rzetelne wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Wysłanie formularza zamówienia Programu Żywieniowego jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o wykonanie Usługi.
 4. Warunkiem przygotowania Programu Żywieniowego jest dokonanie wpłaty w ustalonej wysokości na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. Usługa sporządzenia indywidualnego Programu Żywieniowego realizowana jest w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy za wybraną przez Usługobiorcę usługę.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi przygotowania indywidualnego Programu Żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub stan zdrowia Usługobiorcy wzbudza jego wątpliwości. W przypadku odmowy wykonania usługi, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o odmowie wykonania usługi z podaniem przyczyny odmowy jej wykonania na podany adres e-mail Usługobiorcy oraz dokona zwrotu wpłaty za usługę na wskazany rachunek bankowy Usługobiorcy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania diety przez Usługobiorcę.
 8. Indywidualne plany żywieniowe tworzone są i opracowywane zgodnie z aktualną wiedzą naukową z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, jednak ze względu na złożoność i specyfikę organizmu ludzkiego nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Usługobiorcę efektów, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

V. Płatność za wykonanie usługi

 

 1. W celu skorzystania z indywidualnego Programu Żywieniowego konieczne  jest dokonanie wpłaty za wybraną usługę.
 2. Płatność za wybraną usługę należy dokonać w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Usługa sporządzenia indywidualnego Programu Żywieniowego zrealizowana zostanie w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, a w przypadku realizacji płatności za pomocą internetowego systemu płatności, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia o pozytywnej weryfikacji transakcji od internetowego sytemu płatności.
 4. Umieszczone w platformie DietPerfekt ceny usług Programów Żywieniowych są cenami brutto obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia, wiec uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Brak wpłaty przez Usługobiorcę w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza zamówienia oznacza odstąpienie przez Usługobiorcę od Umowy, a żadna ze stron nie jest Umową związana.

 

VI. Reklamacje

 

 1. Reklamacja składana w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z usługi może być składana na adres siedziby Administratora w formie pisemnej, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty otrzymania prawidłowej reklamacji. Usługobiorca składający reklamację zostanie w tym terminie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku w sprawie reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 

VII. Ochrona danych osobowych

 

 1. Celem zbierania danych osobowych jest diagnoza, terapia, profilaktyka, doradztwo, opiniowanie, poradnictwo oraz konsultacje dietetyczne.
 2. Przetwarzanie danych osobowych i szczególnych danych osobowych dotyczących zdrowia następuje na mocy przepisu 6 ust. 1 lit. a i b art. 9 ust. 2 lit. a. RODO w oparciu o wyrażoną przez Usługobiorcę zgodę.
 3. Udzielenie zgody z ust. 2 następuje poprzez zaakceptowanie przez Usługobiorcę w witrynie internetowej oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę w rozumieniu przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) na przetwarzanie moich danych osobowych, a w szczególności danych osobowych dotyczących mojego stanu zdrowia w celu diagnozy, terapii, profilaktyki, doradztwa, opiniowania, poradnictwa oraz konsultacji dietetycznych przez Administratora danych osobowych, którym jest Akademia Zdrowego Życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000627587.„
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów i celów oraz w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Usługobiorcę zgodą. Przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi zrealizowanie zamierzonej usługi i stworzenie Planu Żywieniowego.
 7. Dane, których dotyczy zgoda nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wymaga tego realizacja celu, na który została wyrażona zgoda.
 8. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy zgoda.
 9. Administrator może przetwarzać dane osobowe  do odwołania zgody przez Usługobiorcę. Odwołanie zgody może nastąpić w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 10. Administrator może przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

VIII. Polityka Prywatności

 

Korzystanie z Platformy oznacza akceptację polityki prywatności. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Zmiany jednak nie będą wpływały na bezpieczeństwo danych Usługobiorcy.

Na podstawie art. 13 RODO Administrator informuję, że:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Zdrowego Życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000627587.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@dietperfekt.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 9. ust. 2 lit. a RODO.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 8. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba której dane osobowe są przetwarzane nie podlega decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

IX. Postanowienia końcowe<

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w momencie publikacji na stronie www.jedrusik.dietetyk-vita.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo powszechny sąd polski, według właściwości miejscowej dla siedziby Usługodawcy.